KURRI-KR-21 (3Mb)

Preface
page
1.
Tetsuji Imanaka
 

1
2.

Chernobyl Accident: the Crisis of the International Radiation Community

Mikhail V. Malko

 

5
3.
Dmytro M. Grodzinsky
 

18
4.
Vladimir P. MATSKO, Tetsuji IMANAKA
 


28

5.
Igor A. Ryabzevand, Tetsuji Imanaka
 


40

6.
Oleg Nasvit
 

51
7.
Oleg Nasvit
 


58

8.
Michael V. Malko
 

65
9.
Vladimir. A. Knatko, I. I. Ivachkevich, V. D. Asimova
 


90

10.
German N. Bondarenko, Emlen V. Sobotovich
 


93

11.

Impact of Radiation on the Population during the First Weeks and Months after the Chernobyl Accident and Health State of the Population 10 Years Later

Alla Yaroshinskaya
 


104

12.

Vladimir M. Lupandin
 

108
13.

Alla Yaroshinskaya
 


114

14.
Tetsuji Imanaka, Hiroaki Koide
 


121

15.
Vladimir P. Matsko
 

127
16.
Igor A. Ryabzev
 

139
17.

Dynamics of Health Status of Residents in the Lugyny District after the Accident at the ChNPS

Ivan Godlevsky, Oleg Nasvit
 

149
18.
J. Soccoro Delgado
 


157

19.
Akira Sugenoya, Yuri E. Demidchik, Evgeny P. Demidchik 
 

165
20.
A. N. Arinchin and L. A. Ospennikova
 

168
21.
Gennady Lazjuk, Yukio Satow, Dmitri Nikolaev, Irina Novikova
 

174
22.
Ludmila Mikhalevich
 


178

23.
Ludmira S. Mikhalevich
 


184

24.
Rose Goncharova and Nadezhda Riabokon
 


194

25.
Vladimir A. Shevchenko, Galina P. Snigiryova
 

203
26.
Vladimir A. Shevchenko, Galina P. Snigiryova, Alexander V. Rubanovich
 

216
27.
E.B. Burlakova, A.N. Goloshchapov, N.V. Gorbunova, S.M. Gurevich, G.P. Zhizhina, A.I. Kozachenko, A.A. Konradov, D.B. Korman, E.M. Molochkina, L.G. Nagler, I.B. Ozerova, S.I. Skalatskaya, M.A. Smotryaeva, O.A. Tarasenko, Yu.A. Treshchenkova, V.A. Shevchenko
 


223

28.
Volodymyr Tykhyi
 

235
29.

Social Aspects of the Chernobyl Activity in Belarus

Michael V. Malko
 

246
30.
Problems of Social Assistance to the Chernobyl Sufferers in Russia
Alla Yaroshinskaya
 

257
31.

Legal Regime of the Chernobyl Problems in the USSR, Belarus, Russia and the Ukraine

Milan Zgersky
 

266
32.
Collection of Interesting Data
Tetsuji Imanaka

271