Research Divisions

Department of Nuclear Science and Engineering

Division of Nuclear Engineering Science

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Research Reactor Safety NAKAJIMA, Ken ISHI, Yoshihiro
TAKAHASHI, Toshiharu
YAMAMOTO, Toshihiro
HORI, Jun-ichi
UESUGI, Tomonori
SANO, Tadafumi
KURIYAMA, Yasutoshi
Beam Physics Lab.’s Web (in Japanese)
Nakajima Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Material Control UNESAKI, Hironobu TAKAHASHI, Yoshiyuki Lab.’s Web (in Japanese)
Radioactive Waste Management FUKUTANI, Satoshi SHIBAHARA, Yuji
IKEGAMI, Maiko
Lab.’s Web (in Japanese)
Radiation Safety and Control TAKAHASHI, Sentaro TAKAHASHI, Tomoyuki,
KINASHI, Yuko
YASHIMA, Hiroshi
NAKAMURA, Hidehito
Lab.’s Web (in Japanese)
Isotope Production and Application OHTSUKI, Tsutomu OKI, Yuichi
TAKAMIYA, Koichi
SEKIMOTO, Shun Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear System MISAWA, Tsuyoshi PYEON, Cheol Ho SHIGA, Hiroshi Lab.’s Web (in Japanese)
Heat Transport SAITO, Yasushi ITO, Kei SHEN,
Xiu-Zhong
ITO, Daisuke
Lab.’s Web (in Japanese)
Materials Radiation Effects KINOMURA, Atsushi XU, Qiu YABUUCHI, Atsushi Lab.’s Web (in Japanese)
Environmental Radionuclide Science & Engineering FUJIKAWA, Yoko KUBOTA, Takumi
Nuclear Recycle Chemistry UEHARA, Akihiro

Research Center for Safe Nuclear System

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Nuclear Disaster Prevention System

UEBAYASHI, Hirotoshi KITAMURA, Yasunori
YABUUCHI, Atsushi
ODA, Tatsuro
Lab.’s Web (in Japanese)
Hybrid Nuclear System ISHI, Yoshihiro (concurrently) UESUGI, Tomonori (concurrently)
KURIYAMA, Yasutoshi  (concurrently)

Department of Material Science

Division of Quantum Beam Material Science

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Neutron Scattering Science MORIMOTO, Yukio CHATAKE, Toshiyuki KAWAGUCHI, Akio
KITA, Akiko
Lab.’s Web (in Japanese)
Neutron Material Science MORI, Kazuhiro ONODERA, Yohei Lab.’s Web (in Japanese)
Neutron Optics KAWABATA, Yuji HINO, Masahiro ODA, Tatsuro Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Beam Material Science OHKUBO, Yoshitaka TANIGUCHI, Akihiro TANIGAKI, Minoru Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Radiation Physics SETO, Makoto KITAO, Shinji KOBAYASHI, Yasuhiro
SAITO, Makina
Lab.’s Web
Radiation Material Science SUGIYAMA,Masaaki INOUE, Rintaro SATO, Nobuhiro Lab.’s Web (in Japanese)

Department of Radiation Life Science and Radiation Medical Science

Division of Radiation Life Science

Division

Professors

Associate Professors
/lecturer

Assistant Professors

Lab.’s Web
Radiation Medical Physics SAKURAI, Yoshinori
TANAKA, Hiroki
TAKATA, Takushi
Radiation Biochemistry and Biological Function KINOUCHI, Tadatoshi
(lecturer)
SAITO, Takeshi Lab.’s Web
Particle Radiation Biology MASUNAGA, Shin-ichiro TANO, Keizo SANADA, Yu Lab.’s Web (in Japanese)
Biochemical Gerontology
(Endowed Research Section)
FUJII, Noriko TAKATA, Takumi Lab.’s Web

Particle Radiation Oncology Research Center

 

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Particle Radiation Oncology SUZUKI, Minoru KONDO, Natsuko
TAMARI, Yuki
WATANABE, Tsubasa